Устойчивост

Ре Енерджи Инженеринг се ангажира с устойчиво развитие във всичките си начинания. Всеки един проект се осъществява съобразно екологични, социални и корпоративни фактори. Нашата компания работи усилено в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН, както и за тяхното разпространение, акцентирайки в частност на:

Достъпна и чиста енергия
Ние се стремим към надграждането на технология за предоставяне на достъпна и чиста енергия чрез използването на модерни и устойчиви енергийни услуги и възобновяеми източници на енергия за отопление, охлаждане и климатизация.
Отговорна потребление и производство
Нашата мисия е да осигурим устойчиво управление и отговорно използване на природните ресурси и възобновяемите енергийни източници.
Живот на земята
Желанието ни е да насърчим използването на възобновяеми източници на енергия за отопление с цел намаляване на изсичането на гори и обезлесяването на райони в резултат на търсенето на начини за битово отопление.
Устойчиви градове и общности
Ние сме ангажирани с разработването и внедряването на услуги, които насърчават изграждането на сгради с ниско енергийно потребление, чрез прилагането на геотермални системи, използващи максимално възобновяемите природни ресурси.
Климатични промени
Нашата цел е да осигурим услуги, които намаляват вредните емисии, постигат висока ефективност, енергийна сигурност, устойчивост и подпомагат декарбонизацията.

Цели на ООН за устойчиво развитие

Ние от Ре Енерджи Инженеринг Ви насърчаваме да се запознаете с инициативата на ООН - https://www.globalgoals.org/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram