Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние от „РЕ ЕНЕРДЖИ“ ООД („РЕ ЕНЕРДЖИ“ или „ние“) подхождаме сериозно към събирането на лични данни от нашите крайни потребители и се ангажираме да защитим неприкосновеността на личния живот на всяко физическо лице в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО („GDPR“), Закона за защита на личните данни и настоящата политика за поверителност за използване на уебсайта ни https://reenergy-bg.com/ („Сайтът”).

Използвайки Сайта, Вие се съгласявате със събирането и използването на личните Ви данни в съответствие с тази политика („Политика за поверителност“ или „Политика“).

ЛИЧНИ ДАННИ

Какво представляват личните данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Различни части от информация, събрани заедно, които могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Какви лични данни събираме

Информация, която Вие ни предоставяте

Събираме следната информация, която Вие ни предоставяте чрез:

 1. Формата за контакт на нашия Сайт:
 2. Име
 3. Имейл адрес
 4. Телефонен номер
 5. Друга информация, която може да решите да ни предоставите, когато се свържете с нас.
 6. Формата за кандидатстване за отворени работни позиции
 7. Име
 8. Имейл адрес
 9. Телефонен номер
 10. Автобиография (CV), която може да или да не съдържа:
 11. Снимка
 12. Дата на раждане
 13. Образование
 14. Професионален опит, както и друга информация, която решите да ни предоставите

Информация, която събираме от трети страни

Може да получим информация за вас от други източници. Можем да добавим тази информация към информацията, която вече сме събрали от вас чрез нашите услуги, за да ги подобрим.

Връзки към политики за поверителност на трети лица – доставчици на услуги, използвани от Сайта:

Google Analytics

Facebook SDK

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ

 • Отговор на Ваши запитвания

Данните, които ни предоставяте, когато ни отправите запитване, събираме с цел да Ви отговорим и ги събираме на основание Вашето съгласие.

 • За целите на набиране на персонал

Събираме и обработваме информацията, която ни предоставяте за тези цели, на основание Вашето съгласие да кандидатствате за отворена позиция за работа в РЕ ЕНЕРДЖИ.

 • Подобряване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да Ви предложим най-доброто изживяване, използвайки услугите на РЕ ЕНЕРДЖИ. За тази цел можем да използваме определена информация за Вашето поведение на потребител, да Ви поканим да попълните анкети за удовлетвореност директно или през партньори, пазарни проучвания и други изследвания и да Ви изпратим образователни имейли. Образователните имейли съдържат инструкции, съвети или може би информация за разширените функции на Сайта. Целта на тези комуникации е да рационализира работата на крайния потребител. Образователните имейли никога не включват маркетингови съобщения.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанската си дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 • За директен маркетинг

Изискваме Вашето предварително съгласие, за да Ви изпращаме различни маркетингови съобщения, напр. бюлетини, анкети. Можете да промените решението си и да оттеглите съгласието си по всяко време, като:

- използвате връзката „Отписване“ в съобщенията, които получавате от нас; или

- се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

 • Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на Сайта и потребителите на Сайта срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки осигуряват баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

В нашия Сайт можем да обработваме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно нашата Политиката за бисквитките, която е неразделна част от настоящата политика за поверителност.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Лична информация, събирана само за целите на осъществяване на контакт, се съхранява до приключване на съответната комуникация, освен ако приложимото законодателство не налага друго.

Личните данни, събирани за целите за кандидатстване за работа – до 6 месеца от приключване на процеса за избор на кандидат за съответната позиция.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ

Молим Ви да не ни изпращате и не разкривате никакви чувствителни лични данни (например информация, свързана с расов или етнически произход, политически убеждения, религия или други убеждения, здравословно или медицинско състояние, криминален произход или членство в синдикати) на или чрез Сайта или по друг начин.

КАК МОЖЕ ДА РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

До степента, разрешена от приложимото законодателство и за осъществяване на целите, за които се събират, Вашите лични данни могат да бъдат разкрити:

 • на трети лица - доставчици на услуги, които предоставят услуги като счетоводство, спедиция и доставка, платежни услуги, хостинг на уебсайтове, анализ на данни, предоставяне на инфраструктура, ИТ услуги, услуги за доставка на имейли и други услуги, за да могат да предоставят услуги си;
 • на трета страна в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне или друго разпореждане на целия или на част от нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобни производства).
 • когато считаме, че е необходимо или подходящо: (а) съгласно приложимото законодателство, включително закони извън Вашата държава на пребиваване; (б) да се спазва законовия процес; (в) да се отговори на искания от публични и държавни органи, включително публични и държавни органи извън вашата държава на пребиваване; (г) за защита на нашите операции или тези на някой от нашите филиали и дъщерни дружества; (д) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост и / или тази на нашите филиали, на вас или други лица; и (е) да ни позволи да търсим налични средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Достъп до Вашите лични данни

Имате право да преглеждате, изменяте или изтривате личните данни, които съхраняваме за вас. За да заявите достъп, моля, изпратете имейл на gdpr@reenergy-bg.com. Ние ще предоставим информацията безплатно и в рамките на един месец, освен в случай че искането е неоснователно, прекомерно или повтарящо се, като в този случай си запазваме правото да начислим пропорционална административна такса или да откажем.

Поправка на лични данни

Ако част от информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, можете да поискате от нас да я коригираме или попълним по всяко време.

Вашето право на изтриване или да бъдете забравени

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава само и единствено на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция.

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

За да поискате изтриване на Вашата лична информация, свържете се с нас на gdpr@reenergy-bg.com, използвайки имейл адреса, който съхраняваме за Вас, или доказвайки по друг начин Вашата самоличност.

Моля, имайте предвид, че процесът на изтриване на данни с всички данни и документи, свързани с него, е необратим.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на собственика на Сайта или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг като следвате инструкциите на имейла, който Ви изпращаме, или като изпратите имейл до gdpr@reenergy-bg.com.

Вземане на автоматични решения

РЕ ЕНЕРДЖИ не извършва профилиране или автоматизирано индивидуално вземане на решения.

Право да подадете жалба до местния надзорен орган

Ако смятате, че РЕ ЕНЕРДЖИ обработва Вашите лични данни по неправомерен начин, може да се свържете с нас на gdpr@reenergy-bg.com.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни.

В България данните за контакт с надзорния орган за защита на личните данни са, както следва:

Комисия за защита на личните данни

България, София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Телефон: + 359 2 915 35 18

E-mail: kzld@cpdp.bg

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Друга информация, която може да събираме

„Друга информация” е всяка информация, която не разкрива конкретната Ви самоличност, като например:

 • информация за браузър и устройство, оператор, интернет връзка
 • информация за регистрационния файл на сървъра и регистрационните файлове за Сайта
 • информация, събрана чрез бисквитки, пикселни тагове и други технологии
 • демографска информация и друга информация, предоставена от вас
 • информация за местоположение

Можем да използваме и разкриваме Друга информация за всякакви цели, с изключение на случаите, когато се изисква да направим друго съгласно приложимото законодателство. Ако от нас се изисква да третираме Друга информация като лични данни съгласно приложимото законодателство, тогава можем да използваме и разкриваме Друга информация за всички цели, за които използваме и разкриваме Личните данни. Повече информация за другата информация може да намерите в Политиката за бисквитки на РЕ ЕНЕРДЖИ.

МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

За целите на защитата на данните на потребителя срещу тяхното неразрешено или случайно разкриване, ние използваме разумни и подходящи технически и организационни мерки. Техническите мерки се състоят в прилагането на технологии, които предотвратяват неоторизиран достъп до данните на потребителя от трети страни. За целите на максималната защита използваме криптиране на данните на потребителя и крайните потребители, комуникацията в Сайта и всички данни, съхранявани на сървъри. Организационните мерки включват набор от правила за поведение на нашите служители и са включени във вътрешните разпоредби на РЕ ЕНЕРДЖИ, които обаче се считат за поверителни поради съображения за сигурност. РЕ ЕНЕРДЖИ се задължава да гарантира, че в случай на разполагане на сървъри в център за данни, управляван от трета страна, подобни технически и организационни мерки също се прилагат от такава трета страна.

Всички данни се съхраняват само на сървъри, разположени в рамките на Европейския съюз.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТА СТРАНА ИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

РЕ ЕНЕРДЖИ не прехвърля лични данни на трети държави, извън ЕС.

САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, мобилни приложения и други онлайн услуги, управлявани от трети страни. Настоящата Политика за поверителност не се отнася и не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително на трети страни, управляващи който и да е сайт, към който тези сайтове съдържат връзка. Включването на връзка към Сайта не означава одобрение на свързания сайт от нас.

Също така не носим отговорност за политиките и практиките за събиране, използване и разкриване (включително практиките за сигурност на данните) на други организации, като Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM или друг разработчик на приложения, доставчик на приложения, доставчик на платформи за социални медии, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройство, включително във връзка с лични данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка със страниците ни в социалните медии.

АДМИНИСТРАТОР на лични ДАННИ

Администратор на Лични данни за информацията, която Вие предоставяте или ние събираме съгласно настоящата Политика за поверителност е:

„РЕ ЕНЕРДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 200654596

Седалище и адрес на управление: София Тех Парк, 1784 бул. Цариградско шосе 111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет.1

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Можете да се свържете с РЕ ЕНЕРДЖИ директно, ако имате въпроси по отношение на нашите практики за обработка на лични данни. Моля, изпратете Вашето запитване на gdpr@reenergy-bg.com, на адрес: София Тех Парк, 1784 бул. Цариградско шосе 111 Ж, сграда Лабораторен комплекс, ет.1или на телефон:  +359 885 042 004.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Можем да модифицираме тази Политика за поверителност по всяко време. Текущата версия на Политиката за поверителност е винаги достъпна на Сайта. Ако в рамките на тази политика настъпи значителна промяна по отношение на начините за работа с Лични данни, РЕ ЕНЕРДЖИ ИНЖЕНЕРИНГще Ви информира, като публикува известие по видим начин преди прилагането на такива промени. Съгласни сме, че промените не могат да имат обратна сила. Препоръчваме да проверявате Политиката за поверителност от време на време, когато използвате Сайта.

Продължаващото Ви използване на Сайта, след като промените в Политиката за поверителност Ви бъдат съобщени, означава, че приемате актуализираните условия.

Последно обновена на: 25.03.2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram