Европейско финансиране за геотермални системи

19 август 2023

Европейско финансиране за геотермални системи

Усилията на почти всички държави по света са насочени към устойчивото развитие и преминаване към нисковъглеродна икономика. Един от начините да се постигне това е чрез отказ от изкопаемите горива и замяната им с възобновяеми източници на енергия.

На фона на нарастващите цени на ресурсите, енергийната несигурност и климатичните промени геотермалната енергия се откроява като един от най-надеждните варианти за постигане на енергийна ефективност, оптимизация на разходите и намаляване на въглеродния отпечатък.

За да стимулират обръщането към чиста енергия, правителствата финансират все повече проекти, свързани с възобновяеми източници, включително геотермията.

С помощта на европейско финансиране по линия на редица програми и фондове вече има възможност за преустройство на различни обществени, производствени и селскостопански сгради, които да преминат към използването на геотермална енергия.

Европейски съюз

ЕС е наясно с предимствата на геотермалната енергия и стимулира по-широкото й използване - както от бизнеса, така и от домакинствата. Причината е, че за разлика от изкопаемите горива, геотермалната енергия не се нуждае от скъп и вреден за околната среда добив, нито от внос, и потребителите могат да имат целогодишен достъп до нея.

Чрез своите механизми Европейският съюз подкрепя проучването и развитието на сектора. Финансиране получават както проекти за директно използване на геотермална енергия, така и за иновации в областта и изграждане на централи.

Работи се и в посока облекчаване на разходите за проучване и сондиране. Причината е, че като цяло геотермалните инсталации имат високи капиталови разходи.

Възможности за европейско финансиране:

  • Хоризонт Европа 

Това е рамковата програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновации за периода до 2027 г. Тя подкрепя намирането на решения за приоритети като устойчивото развитие и екологичния преход. Фокусът е поставен върху иновациите, а бюджетът на програмата е 95.5 милиарда евро.

  • NER 300 

Една от най-големите програми за финансиране на проекти за нисковъглеродна енергия. Тя подкрепя технологии, които са щадящи за околната среда, както и иновации в областта на възобновяемите енергийни източници в рамките на ЕС.

  • Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA)

Агенцията управлява програми на Европейската комисия, които помагат за устойчивия растеж и намаляването на вредните емисии. Част от програмите, за които отговаря, са Механизмът за свързване на Европа (МСЕ), "Хоризонт Европа", Фонд за иновации, Механизмът на ЕС за финансиране на енергия от възобновяеми източници и др.

  • Европейски структурни и инвестиционни фондове

Те се управляват съвместно от Европейската комисия и държавите от ЕС. Целта е да подпомогнат преминаването към нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда. Проекти за геотермална енергия също могат да бъдат подкрепени по част от тези фондове.

  • Програма LIFE

Наред с много други области, които подпомага, Европейският съюз финансира и проекти за опазване на околната среда и природата по линия на програма LIFE.

България

У нас вече има редица примери за подпомагане на геотермалната енергия от страна на държавата. През миналата година шест общини бяха одобрени в процедура за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост. Общините, които спечелиха такова финансиране до момента, са Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София.

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram