Какво е термален комфорт и как да го постигнем?

23 февруари 2023

Когато хората не се чувстват добре в топлинната среда, в която се намират, това създава риск за здравето им и ги възпрепятства да вършат задълженията си ефективно. Така термалният комфорт се превръща във важен фактор за физическото и емоционалното състояние на всеки човек. 

Най-общо казано, това е усещането за удовлетвореност от топлинната среда, когато не е нито прекалено студено, нито твърде горещо. В същото време топлинният дискомфорт се свързва с всички онези дразнители в средата около нас, които желаем да отстраним - като хладен или сух въздух, студени под, стени, повърхности и др. 

Как се измерва термалният комфорт?

Като всяко възприятие, той може да бъде субективно усещане и да варира при различните хора. Най-често се асоциира с температурата на въздуха, но в действителност има още няколко фактора, които са ключови за комфорта в едно помещение, и те са: 

  • Температура на заобикалящите повърхности (стени, под, таван, прозорци, устройства и предмети)  
  • Относителна влажност на въздуха 
  • Скорост на въздушното течение (при застоял въздух в затворените помещения може да стане задушно, да се появят миризми и хората да се почувстват некомфортно)  
  • Метаболизъм (физиологично състояние, здраве, активност, хранене, умора, време от денонощието) 
  • Психологическа нагласа 
  • Облекло 

Ако приемем, че останалите фактори са в норма, на преден план излиза вторият - температурата на заобикалящите повърхности. Тя е от значение поради наличието на два основни вида топлообмен, засягащи термалния комфорт в помещенията - конвективен и лъчист. 

Между човешкото тяло и въздуха в една стая се осъществява конвективен топлообмен, който зависи от температурата на въздуха. А между човешкото тяло и заобикалящите повърхности се осъществява лъчист топлообмен, който е обвързан с температурата на стените, пода, тавана, прозорците, устройствата и предметите в помещението.

Важен факт: Когато няма сериозни отклонения при останалите фактори, термалният комфорт зависи само наполовина от температурата на въздуха. В другата половина определяща е температурата на заобикалящите повърхности.

Какво е температура на усещане?

В случая това е осреднена стойност, обединяваща няколко от изброените по-горе фактори за термален комфорт. Чрез използване на температура на усещане се постига универсално дефиниране на термалната среда и се гарантира топлинен комфорт. 

Изчислява се като средна аритметична стойност на два фактора: температурата на въздуха в помещението и осреднената температура на всички заобикалящи повърхности: ТУС = (ТВ + ТП,ср)/2. Така например при температура на въздуха 28°C и температура на всички повърхности 20°C температурата на усещане е 24°C.

При оценяване на термалната среда от всеки човек, както и при определяне на стандарти за термален комфорт, се използва температурата на усещане. Например в стандарта ISO7730 се задава оптимална температура на усещане през зимата 22°C, а през лятото – 24.5°C. Стандартът посочва също и диапазон на отклонение от оптималната стойност ±2°C през зимата и 1.5°C през лятото. В границите на тези диапазони, поради субективността в оценката на термалната среда от всеки човек, 10% от обитателите ще бъдат неудовлетворени, а останалите 90% ще се чувстват комфортно.

Откъде идва комфортната лъчиста енергия?

При отопление и охлаждане на помещението съществува конвективен топлообмен между въздуха и заобикалящите повърхности и лъчист топлообмен между самите повърхности. При използване на площни системи (подгряване или охлаждане на под, таван, стени) е важно и коя точно повърхност ще допринася за отопление или охлаждане.

Хората се чувстват комфортно, когато отоплението се осъществява чрез подгряване на пода, а охлаждането – чрез изстудяване на тавана. Също така им е комфортно, когато повърхностните температури на срещуположни стени са близки по стойност.

Не е случайно, че радиаторите се поставят под прозорците. По този начин топлината от радиатора компенсира студената повърхност на прозореца и оставащата студена повърхност от външната стена. Това намалява разликата между средната повърхностна температура на съответната стена и на тази срещу нея. 

Термалното активиране на цели повърхности чрез площни отоплителни и охладителни системи преодолява лъчистите разлики и подобрява термалния комфорт. Такъв подход уеднаквява и разликата между температурата на въздуха и тази на заобикалящите повърхности. Това позволява термалният комфорт да се следи и регулира чрез лесно измеримата температура на въздуха, а не чрез температурата на усещане.

Днес топлинният комфорт може да бъде лесно постигнат с помощта на модерен дизайн и устойчиви решения.  

Ре Енерджи осигурява най-доброто регулиране на температурата в помещенията чрез системи, които са по-енергийноефективни в сравнение с останалите алтернативи, не създават излишен шум и оползотворяват пространството по възможно най-удобния начин. 

Комбинацията от висока ефективност и ниска цена вече е напълно възможна благодарение на новите технологии и екологичните методи за отопление и охлаждане. Ре Енерджи гарантира доставка на енергия, която е акумулирана от земята и не се влияе от външни фактори. Така измененията в цените на изкопаемите горива, тока и водата не оказват влияние върху крайните сметки за потребителите и бизнеса. 

Осигуряването на топлинен комфорт чрез геотермална енергия има две основни предимства пред алтернативните методи - в пъти по-висока ефективност и минимална необходимост от поддръжка. 

В същото време активирането на цели повърхности в дома или офиса (под, таван и стени) гарантира комфортния баланс между конвективно и лъчисто отопление и охлаждане.

Постигането на термален комфорт доказано кара хората да се чувстват по-добре, увеличава способността им да се концентрират и да изпълняват задълженията си и елиминира някои рискове за здравето, предизвикани от средата. 

Вижте още:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram